Contact Info

(808)675-3534 

housing@byuh.edu

Welcome To BYU-Hawaii Housing